Hudební nástroje a komponenty    ........................SCHALLER, SCHERTLER, PYRAMID, KREMONA, VEELAH, D´ORAZIO, LUKO, Music&Fashion 

 

Dodací podmínky:

K přepravě používáme
služeb společnosti
Česká pošta
dle jejich
standardních sazeb.

 


Objednací doba je
závislá na velikosti
objednávky, zboží které
máme skladem dostanete
do 3 pracovních dnů.

U produktů Schaller
objednaných na zakázku
může být dodací lhůta
do 8 týdnů.

NOVINKY

arr3Dechové nástrojeVážení zákazníci, představujeme vám novou sérii nástrojů společnosti Conn Selmer - sérii 650. Pod...

KONTAKTY

Ing. Pavel Kopp - jednatel
společnosti - 603 526 733
p. Hana Hanousková - obch. kancelář 374 794 171
napište nám

Vážení zákazníci,
objednané zboží Vám
bude
doručeno za těchto
podmínek.

:.....Doručovatelem
......je Česká pošta
.

 

POŠTOVNÉ A BALNÉ
- ČESKÁ REPUBLIKA:

Doporučená zásilka do
do hodnoty 1000 Kč:
- platba převodem = 85 Kč
- dobírka = 109,- Kč

Balík do ruky:
- platba převodem = 145 Kč
- dobírka = 169 Kč

 


POŠTOVNÉ A BALNÉ
- SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

- platba převodem = 11 EUR
- dobírka = 13 EUR

 

 

 

PLATBY LZE POUKAZOVAT
....NA
KORUNOVÝ NEBO
........EUROVÝ ÚČET


.....NA ČÍSLA ÚČTŮ NA
FAKTUŘE PO OBJEDNÁNÍ


........


.......

 

 

 


Reklamační řád
Reklamační řád

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě,
že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.
Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době
přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této
prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí
škody na zboží. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady,
které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.


V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen
zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží,
je kupující povinen vyhotovit
o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí
odmítnout. Pokud kupující převzetí zboží neodmítne, může uplatnit nároky z vad
zjistitelných při této prohlídce pouze za podmínek uvedených v předchozím odstavci.


V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zaslán výrobek
nový, a to bezplatně.


Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží
je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel.
Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité
prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů
od převzetí zboží.


Komponenty Schaller by neměly být montovány neodborně, kompletaci svěřte vždy
odbornému servisu. Po celé ČR i SR máme smlouvní partnery, na které Vám rádi pošleme
kontakt.


Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží,
chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou
či neodbornou instalací.
Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození
vinou zákazníka, poškozením způsobeným nevhodným užíváním, zanedbáním
péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zařízení, či poškozením
způsobeným vyšší mocí. Stejně bude postupováno v případě vzniku vady v důsledku
přepětí v rozvodné síti.


Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy
upozorněn
a současně převzetí zboží neodmítl. U zboží prodávaného za nižší cenu
se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


Prodejce v případě převzetí zboží do reklamace neručí za obsah uložených dat a nastavení.


Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním
listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.
Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu,
po kterou byl výrobek v záruční opravě.


Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

Vyřízení reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno.
Není-li uvedeno jinak, je místem pro uplatnění reklamace provozovna firmy.
Po dohodě s prodávajícím lze přistoupit také k možnosti odborné opravy poblíž místa
kupujícího.


Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou
(spediční společností, poštou apod.). V případě zaslání zboží k reklamaci touto formou
je kupující povinen přiložit reklamační formulář, který je součástí Všeobecných obchodních
podmínek prodávajícího a je k dispozici níže na této stránce.


V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou - na vlastní náklady
- na adresu reklamačního oddělení prodejce, musí být zásilka viditelně označena
nápisem “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství,
kopii nákupního dokladu, platný záruční list, řádně vyplněný reklamační formulář
(obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, která kupující
v souvislosti
s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné
kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo).

Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní
a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží
– nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li
vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.


V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek
dle aktuálního ceníku
a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou
adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.


Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím
nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva,
jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.


Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

  • Uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné vyřídit oprávněnou
    reklamaci ihned, přijme reklam.  zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis
  • Odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu
  • Reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude
    reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží
    bude vráceno kupujícímu


O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy
a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu
písemné potvrzení.


Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně
odstraněna
a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to
vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li
se vadajen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující
žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.


Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána
jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.
Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující
nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.


Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo
na přiměřenou slevu
z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým
postupem (telefonicky, emailem nebo písemně poštou). Pokud bylo zboží zasláno
přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.


V. Závěrečná ustanovení

"V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.
V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů
spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů,
které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou
bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo
o zneužití práv)."


Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou,
nebyla-li uplatněna v záruční
době.

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1. 1. 2013.
Změny vyhrazeny.

................................http://www.icmilovice.cz/wp-content/uploads//2011/07/paragraf.jpeg

MDhiY